Jak policzyć rentowność lokat bankowych?

On 19 grudnia 2013, in Lokaty bankowe, by abtarasew3

Wykorzystywanie lokat bankowych w celu oszczędzania kapitału na określony przez siebie cel nie należy do rzadkości. Jednak zysk oferowany przez poszczególne lokaty może się znacznie różnić pomiędzy sobą. Sposobem na porównanie lokat oferowanych przez poszczególne banki jest porównanie ich rentowności, czyli rzeczywiście oferowanego zysku.kredyt konsolidacyjny

Rentowność lokat bankowych nie jest prostym zagadnieniem. Jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, opisanych umową bankową, jak i zewnętrznych, opisanych zmiennymi warunkami rynkowymi.

Oprocentowanie lokat bankowych

Do najważniejszych czynników wpływających na rentowność lokat bankowych należy zaliczyć oprocentowanie lokat. Wartość oprocentowania podawana w skali roku nie jest jednak wymierną wartością dla wyboru najlepszej lokaty bankowej. jedynie w najprostszej sytuacji oprocentowania stałego można pokusić się o ocenę lokaty na podstawie oprocentowania. Wprowadzanie zwiększonej częstotliwości kapitalizacji odsetek powoduje jednak uzyskanie większego zysku z lokaty w porównaniu z opcją wyjściową, czyli kapitalizacją na koniec okresu zapadalności lokaty. Oprocentowanie lokat może zostać również uzależnione od różnych czynników, wśród których znajduje się inflacja, stopy procentowe NBP, wskaźniki międzybankowe, np. WIBOR, czy choćby kwota składanego depozytu. Zmienne oprocentowanie lokat utrudnia ocenę rentowności lokaty przed upływem terminu zapadalności lokaty, natomiast spekulacje nie zawsze odpowiadają rzeczywistości.

Inflacja

Zysk kapitałowy nie zawsze oznacza zysk realny. Lokaty bankowe umożliwiają wypracowanie zysku kapitałowego, jednak nie jest pewne, czy nie zniweluje go działanie inflacji zmniejszającej wartość pieniądza.

Podatek od dochodów kapitałowych

Nie można zapomnieć o konieczności uiszczenia podatku należnego państwu od dochodów kapitałowych. Niezależnie od rodzaju lokaty, sposobu naliczania odsetek czy też wartości inflacji, każdy zysk poddawany jest opodatkowaniu w wymiarze 19 % należnych odsetek.

Płynność finansowa

Czynnik ten często jest pomijany w ocenie najlepszej lokaty, zdarza się jednak, że odgrywa on kluczowe znaczenie dla klienta, który zmuszony jest we wcześniejszym terminie wycofać środki finansowe z rachunku lokaty. Najlepsza lokata pod względem płynności finansowej umożliwia wycofanie się z umowy wraz z należnymi do danej chwili odsetkami, jednak nie każda umowa przewiduje taką możliwość. Zasadnicza część lokat bankowych wymaga rezygnacji z odsetek w przypadku niedotrzymania terminu zapadalności lokaty.

Uzyskany z lokaty bankowej zysk nie jest zawsze prosty do obliczenia. Wiele niespodziewanych sytuacji może znacznie zmienić oczekiwany obraz. Choć porównanie lokat ze strony rankinglokatbankowych.blogspot.com na podstawie oprocentowania może przynieść wstępne oceny dla najbardziej rentownych produktów, wybór konkretnego powinien zostać poprzedzony głębszą analizą.